Verlof aanvragen

De leerplicht gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag van een kind. In bepaalde gevallen kan er vrijstelling worden aangevraagd. Hieronder leest u welke soorten verlof wij kennen, welke regels hiervoor gelden en hoe u deze kunt aanvragen.

Met betrekking tot het aanvragen van verlof voor uw kind hanteren we verschillende soorten verlof
Kortdurend verlof
Hieronder verstaan wij een bezoek aan een externe instantie, zoals de huisarts, tandarts e.d. Afwezigheid hiervoor is altijd toegestaan en u kunt dit via de Parro-app doorgeven.  

Bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden (minder dan 10 dagen)
Onder 'gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Is hiervan sprake, dan kunt u vrijstelling vragen voor uw kind. Houdt u rekening met de volgende voorwaarden:
o Vrijstelling tot en met 10 schooldagen (per schooljaar), vraagt u aan bij de directeur van de school.
o Vrijstelling voor meer dan 10 schooldagen (per schooljaar), vraagt u aan bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.
o Dien de aanvraag binnen een redelijke termijn in.
o Bij de aanvraag dient u bewijsmiddelen te voegen, voor zover redelijkerwijze mogelijk.

Vrijstelling kan worden gegeven voor:
o verhuizing van het gezin;
o het voldoen van een wettelijke verplichting;
o voor het bijwonen van het huwelijk van familieleden tot en met de 3e graad;
o 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders;
o bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van familieleden tot en met de 3e graad;
o bij overlijden van familieleden;
o voor andere, naar het oordeel van de directeur van de school, gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof.

Verlof aanvragen hiervoor verloopt via dit formulier.

Verlof voorvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging 
Het gaat hierbij over niet christelijke religieuze feestdagen. Zoals bijvoorbeeld suikerfeest en offerfeest.

Verlof aanvragen hiervoor verloopt via dit formulier.

Vakantieverlof (maximaal 10 dagen)
In principe is het, op een enkele uitzondering na, niet toegestaan om buiten de vastgestelde vakantie op vakantie te gaan. Wilt u verlof aanvragen voor een vakantie tijdens schooldagen, dan is het goed als u eerst deze checklist doorloopt. Mocht u dan in aanmerking komen voor een verlof, kunt u dit formulier invullen. 

Langdurig bijzonder verlof (langer dan 10 dagen)
Dit is verlof wat meer dan 10 dagen duurt, hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen verlof wegens gewichtige omstandigheden of vakantieverlof. Hierover mag de school geen uitspraak doen maar de leerplicht. U kunt contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn.