MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Via deze weg willen wij u meer vertellen over wat wij als MR (medezeggenschapsraad) doen op de Johannes Postschool.

Het is goed om te weten dat de MR voor een school verplicht is via de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS) en in die wet ook bepaald wordt waarover de MR mag meebeslissen en meedenken. De MR heeft een controlerende en adviserende taak over beleidsvorming op school. Kortgezegd proberen wij op een constructieve manier mee te denken over het beleid op school, waardoor kinderen het juiste onderwijs krijg op de Johannes Postschool zodat zij goed voorbereid zijn op de middelbare school en een stabiele basis hebben meegekregen.

Dit constructieve meedenken doen wij als ouders van leerlingen, Adriaan de Wilde (vader van Sven en Jurre gr. 7 en Vivian gr. 5) en Renze de Gelder (vader van Micha gr. 6 en Anna gr.4). En als leerkrachten op de school, Sanne Rietveld-Jansen (gr. 3/4) en Thamar Esveld (gr. 7/8). De vergaderingen zijn vaak samen met Joris van Veen als directeur waarin we spreken over alle handen zaak op school. Dit kan gaan over de algemene sfeer op school, over de financiële begroting, vakantieplanning, coronamaatregelen en thuisonderwijs. De afgelopen jaren hebben we als MR ook mogen meedenken met de bestuurder van WIJ de Venen over het aanstellen van een nieuwe directeur op de Johannes Postschool.

Zo hebben wij als MR en directeur in november digitaal met elkaar gesproken over de impact van corona voor de leerlingen, ouders en leerkrachten op school. En hebben we met elkaar gekeken naar hoe nieuwe leerlingen op de school worden ontvangen en de manier waarop aanmeldprocedure verloopt en hoe je de ouders hier goed over informeert. Het is natuurlijk wel belangrijk dat nieuwe leerlingen en ouders zich welkom voelen op de school.

Binnen de stichting WIJ de Venen is er voor alle vijftien scholen ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten per school vertegenwoordigers van zowel de ouder- als de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Vanuit de MR sluit Adriaan de Wilde ook aan bij de GMR.

Als MR-leden willen wij graag de stem vertegenwoordigen van u. Graag horen we van ouders en teamleden welke zaken u bezighouden of wellicht zorgen baren over de school. Ook kunt u ons benaderen voor uitleg en informatie. U kunt contact leggen door ons direct aan te spreken of een email te sturen naar mr.johannespost@wijdevenen.nl

Met een vriendelijke groet,
Thamar Esveld (leerkracht groep 7/8),
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 5, Sven en Jurre groep 7),
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 3/4),
Renze de Gelder (vader Anna groep 4, Micha groep 6)
Powered by BasisOnline