MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Meebeslissen en meedenken door ouders is op de basisschool een heel gewone zaak. Terecht, want je wilt tenslotte dat je kind goed onderwijs krijgt. Meebeslissen en meedenken is zelfs wettelijk geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Deze wet zegt dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De MR heeft een controlerende taak t.a.v. beleidsvorming op school. De taken en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld en voor onze school mede vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van WIJ de Venen. De MR heeft een aantal rechten, zoals informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Voor uiteenlopende zaken wordt advies dan wel instemming gevraagd aan de MR. Soms ligt dat op het terrein van het personeel, soms betreft het zaken met een direct belang voor ouders en kinderen. Zij hebben ieder schooljaar instemmingsrecht voor het vakantierooster, de schoolgids en bijvoorbeeld het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage. 

Binnen de stichting is er voor alle vijftien scholen ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten per school vertegenwoordigers van zowel de ouder- als de teamgeledingen. De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. Het staat alle ouders vrij om onze vergaderingen, die op school plaatsvinden, bij te wonen. Dit moet wel van tevoren bij de voorzitter gemeld worden. De agenda en de notulen van de MR worden bij de Infopost als bijlage verspreid.

De MR van PCB Johannes Post bestaat uit 4 leden. Graag stellen wij ons voor, klik hier.
De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit: 
Renze de Gelder (ouder)
Adriaan de Wilde (ouder)
Sanne Rietveld-Jansen (personeel)
Marijke Niesten-Ungureanu (personeel) (wordt momenteel vervangen door Thamar Esveld)Contact
De MR-leden willen graag de stem vertegenwoordigen van de achterban. Graag horen we van ouders en teamleden welke zaken hen bezighouden of wellicht zorgen baren. Ook kunnen ouders ons benaderen voor uitleg en informatie. U kunt contact leggen door ons direct aan te spreken of een e-mail te sturen naar mr@johannespostschool.nl
Powered by BasisOnline